• Funny Videos

Thanksgiving Turkey

I definitely feel sorry to the turkey.
Thanksgiving Turkey